SỐ D-U-N-S TẠO TÀI KHOẢN GOOGLE

Đăng ký tài khoản Google

Khi đăng ký Google Ads, Google Ads sẽ yêu cầu Doanh Nghiệp bạn phải có số D-U-N-S

Số có chín chữ số xác định các doanh nghiệp trên toàn thế giới, được gọi là Hệ thống mã số dữ liệu toàn cầu.

  • Nếu bạn đăng ký cài đặt thanh toán lập hóa đơn hàng tháng, chúng tôi sẽ yêu cầu số D-U-N-S của bạn. Số này không bắt buộc áp dụng, nhưng số này giúp nhóm Lập hóa đơn và Thanh toán của chúng tôi đánh giá đơn đăng ký của bạn.
  • D-U-N-S là hệ thống được công nhận toàn cầu, được phát triển bởi Dun & Bradstreet (D&B), sẽ chỉ định một số nhận dạng duy nhất cho các doanh nghiệp.
  • Bạn có thể liên hệ Chúng tôi để đăng ký .

Leave Comments

0707250863
0707250863